Toimintaterapia – Kohti toimivaa arkea  

Toimintaterapia on asiakaslähtöistä kuntoutusta, jossa edistetään toimintakyvyn lisäksi osallisuutta omaan elämäänsä. Perusta  on luottamuksellinen vuorovaikutussuhde ja toiminta on terapian väline, joilla  tavoitellaan itsenäisempää suoriutumista arjessa ja vahvempaa elämänhallinnan tunnetta. 

Jotta terapia olisi tarkoituksenmukaista,  toiminnan tulee vastata asiakkaan mielenkiintoja ja arvoja. 

Toiminta voi olla yhtä lailla sosiaalisiin tilanteisiin valmentavia kuin arjessa kotiin/ työhön liittyviä harjoitteita.  

Harjoitteiden avulla tiedostetaan että vahvistetaan omia voimavaroja. Toiminnalliset ryhmät antavat lisäksi tärkeän vertaistuen kokemuksen

 

Toimintaterapia voidaan toteutttaa  yksilö- tai ryhmäterapiana. Yksilöterapia  sisältää toimintakyvyn alkuarvioinnin, mikä antaa suunnan eli tavoitteet terapialle. 

 

Toimintakyvyn arviointi

Toimintakyvyn arvioinnissa kartoitetaan kuntoutustarvetta ja toimintakokonaisuuksissa tarvittavia motorisia-,prosessi-, kognitiivisia, sosiaalisia-, sensorisia - , psyykkisiä- ja eettisiä taitoja ja -valmiuksia. 

Näitä toimintakokonaisuuksia ovat arjen eri areenat; itsestä ja kodista huolehtiminen, vapaa- ajan toiminta, harrastukset, lepo, työ, koulunkäynti, opiskelu, asiointi ja yhteiskunnallinen osallistuminen.

 

Arviointi sisältää haastattelua,  strukturoituja testejä, itsearviointia ja toiminnan kliinistä havainnointia.

Arvioinnista tehdään yhteenveto ja sen pohjalta kirjallinen kuntoutussuunnitelma, johon on kirjattu terapian tavoitteet, menetelmät, kesto ja rytmi. 

 

Terapia tapaamisia toteutetaan tarpeen mukaan asiakkaan arkiympäristöissä, esim. kotona, jotta  saadaan tietoa myös ympäristön vaikutuksista toimintakyvylle.

Terapian päättyessä tehdään yhteenveto terapian toteutuksesta ja sen hyödyn arvioinnista.

 www.toimintaterapeuttiliitto.fi 


”Nepsy”  –  Löytöretki minuuteen 

 

 

Neuropsykiatrinen valmennus voi olla toimintaterapian interventio tai oma erillinen kuntoutusmenetelmä.

Se on yleensä kohdennettu henkilöille, joilla on neuropsykiatrinen oireyhtymä; ADHD, ADD, Aspergin syndrooma ja Tourette oireyhtymä, mutta se soveltuu yhtälailla aivovamma-, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille  ja myös  jokaiselle, joka haluaa kehittää itsetuntemustaan.

 

Valmennuksen tavoitteena on auttaa löytämään ratkaisuja arjen pulmiin ja vahvistaa elämänhallinnantunnetta. Valmennuksen ensimmäisiin tapaamisiin sisältyy alkuarviointi, jonka pohjalta laaditaan yhdessä yksilölliset tavoitteet. Nepsy - valmennuksen pituus on max noin 6 kk. Valmennus tapahtuu sekä terapeutin että asiakkaan omassa ympäristössä.

Neuropsykiatriset vaikeudet näkyvät usein toiminnan ohjauksessa.

Joillakin on vaikeuksia aloittaa toimintaansa, toisilla se katkeilee tai "jumittuu",  niin että toimintaa on vaikeaa saada  päätökseen. Neuropsykiatriset erityisvaikeuksiin liitetään mm. impulsiivisuus-, hahmotus-, keskittymis- ja tarkkaavaisuuden vaikeudet. Ne haastavat sosiaalisia tilanteita aiheuttaen usein väärin ymmärryksiä ihmissuhteissa ja siten yksinäisyyden tunnetta. 

 www.neuropsykiatrisetvalmentajat.fi

 


Ryhmäterapia –  Voimaa vertaistuesta 

 

Ryhmiin hakeudutaan yksilöhaastattelun kautta. Haastattelu on maksuton, noin 30 min, jossa  keskustellaan henkilökohtaisista ryhmään liittyvistä odotuksista ja tavoitteista.

Ryhmien alkamisen ajankohdasta ja sisällöistä tiedotetaan ryhmäläisille henkilökohtaisesti, kun ilmoittautuneita on riittävästi.  

 

Ryhmäterapian tavoite on antaa vertaistuen ohella mahdollisuus kehittää itsetuntemusta ja  elämänhallintataitoja. Ryhmät sisältävät  aiheeseen liittyvää tiedon jakamista, keskustelua ja toiminnallisia harjoitteita. Ryhmien alaikäraja on 18 vuotta ja ne ovat suljettuja, max. 8 henkilöä. Ryhmät kokoontuvat viikon välein ryhmäkohtaisesti 7 - 10 kertaa, ja ryhmäkerran pituus 2h. 

 

 

Elämäntaito-ryhmässä harjoitellaan elämänhallinnan taitoja, esim. arkeen, sosiaalisiin tilanteisiin; tunteiden ja ajatusten hallintaan, tahdon rajojen ja niiden puolustamiseen liittyen. Ryhmässä käsitellään riippuvuutta, haastavia tunteita ja stressin hallintaa. (7 x 2h )

 

Luovan ilmaisun ryhmässä tutustutaan eri tapoihin ilmaista itseään. Luovuutta on erilaista ja usein sitä ei tunnista itsestään, siksi ryhmässä korostetaan hyväksyvää ja uteliasta asennetta itseään kohtaan.

Ryhmäkerrat sisältävät mm. maalausta, askartelua, tanssia, draama- ja kontakti harjoitteita. (7 x 2h)

 

Jännittäjä –ryhmässä keskustellaan jännittämisestä erilaisissa tilanteissa ja vahvistetaan itseluottamusta  ja aloitteellisuutta itsensä ilmaisemisessa pienimuotoisella toiminnallisilla harjoitteilla . (7 x 2h)

 

SCIT- ryhmässä tutkitaan sosiaalisia tilanteita, niihin liittyviä tunteita ja ajatuksia. Ryhmä on sinulle, joka koet sosiaaliset tilanteet erityisen haasteellisina ja saatat välttää niitä. Ryhmässä tutkitaan kuvia ja videoita vuorovaikutustilanteista, tehdään harjoituksia ja jaetaan kokemuksia.(10 x 2h)

 

Ahdistuksen hallinta-ryhmässä etsitään keinoja hankalien olojen hallintaan. Ryhmässä opetellaan tunnesäätelytaitoja ja hyödynnetään erilaisia rentoutustekniikoita. Tiedon jakamisen tarkoituksena on myös lisätä ymmärrystä mielen ja kehon liikkeistä ja niistä nousevista tuntemuksista.( 10  x 2h )

Yksilö -ja Traumaterapia - Ankkuroituna elämään

  

Yksilöterapian  tavoite on vahvistaa minuuden rajoja, oman arvontunnetta ja luottamusta elämään. Terapiasuhteessa tutkitaan mm. merkityksellisiä vuorovaikutusssuhteita, elämänkokemuksia ja niissä opittuja selviytymiskeinoja, ajattelu- ja tunnereagointitapoja. Terapiassa pohditaan elämän kokemuksien vaikutuksia  ja autetaan haitallisten vaikutusten "otteesta" irti pääsemistä esim. haitallisista uskomuksista, jotka estävät totettamasta unelmia.

Harjoitteissa hyödynnetään erilaisia luovan ilmaisun keinoja asiakkaan toiveiden  mukaan.

 

Vakavaa traumaa kokeneiden kohdalla terapiassa pyritään tekemään raja menneisyyden ja nykyisyyden välille siten ettei traumamuistot "ryöstä" lepoa ja kykyä elää ja nauttia nykyhetkestä. Tämä on kuin matka yhteyteen itsensä kanssa, jossa  matkan pituus ja tavoitteet ja menetelmät sovitaan aina asiakkaan kanssa yhdessä , jotta ne vastaisivat asiakkaan  ominta ilmaisutapaa.

 

Terapian perusta on yhteyden ja turvallisuuden tunteen vahvistaminen. Trauman kohtaamisessa  keskeisimpiä teemoja ovat kehomuistojen vakauttaminen sopivassa sietoikkunassa ja sitovan häpeän tunnistaminen ja siitä vapautuminen.  Harjoitteissa  harjoitellaan mm. ajatusten , aistimusten ja tunteiden tunnistamista ja säätelyä ja hyödynnetään  kehoon suuntautuvia  vakauttamis-/rentouttamis -/ kuunteluharjoitteita sekä  tuttuja luovia ilmaisun keinoja asiakkaan tarpeen ja mielenkiinnon mukaan esim. kuvia, maalamista, kirjoittamista, sukupuu-/ elämänjana- työskentelyä ja , rooli- ym draamatyöskentelyä. 

 

Koulutus ja konsultointi

 

Koulutusluennot on suunnattu yrityksille ja yhteisöille. Luentojen aiheet  painottuvat hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseen; esim. trauman kohtaamiseen ja  kriiseistä selviytymiseen, mutta ensijaisesti aiheet ja mahdolliset harjoitteet valitaan kuulijoiden tarpeet huomioiden.  

 


Yhteystiedot:

Terapiapalvelu KolmasIkkuna

Aino Kauppinen 

Puh: 050 4631362 

aino.e.kauppinen@gmail.com