Toimintaterapia – Kohti toimivaa arkea  

Toimintaterapia on asiakaslähtöistä kuntoutusta, jossa edistetään asiakkaan toimintakykyä ja siten osallisuutta omaan elämäänsä.Toimintaterapian perusta  on luottamuksellinen vuorovaikutussuhde ja toiminta on terapian väline. Terapiaprosessissa käytettävät toimintamenetelmät ovat asiakkaan valitsemia, sillä toiminnan tulee vastata asiakkaan mielenkiintoja ja arvoja, jotta terapia olisi asiakkaalle merkityksellistä ja tarkoituksenmukaista.

 

Toimintaterapia voidaan toteutttaa  yksilö- tai ryhmäterapiana ja se  sisältää toimintakyvyn alkuarvioinnin, mikä antaa " raamit " ja tavoitteet terapialle. Terapiassa onnistumisen kokemuksilla on iso merkitys olla  motivoimassa eteenpäin , ja siksi sopivasti haastavien tavoitteiden asettamiseen tarvitaan alkuarviointia.

 

Toimintaterapian tavoite on edistää suoriutumista arjessa kohti omatoimisuutta ja siten pätevyyden- ja elämänhallinnan tunnetta. Toimintaharjoitteet voivat olla kotiaskereisiin liittyviä tai harjoitteita, joilla vahvistetaan vuorovaikutustaitoja.  Harjoitteiden avulla tullaan tietoiseksi omista taidoista että rajoista ja siten vahvistetaan itsetuntemusta. Toiminnalliset ryhmät antavat lisäksi tärkeän vertaistuen kokemuksen. 

  

Toimintakyvyn arviointi

Toimintakyvyn arvioinnissa kartoitetaan kuntoutustarvetta ja toimintakokonaisuuksissa tarvittavia motorisia-,prosessi-, kognitiivisia, sosiaalisia-, sensorisia - , psyykkisiä- ja eettisiä taitoja ja -valmiuksia. 

Näitä toimintakokonaisuuksia ovat arjen eri areenat; itsestä ja kodista huolehtiminen, vapaa- ajan toiminta, harrastukset, lepo, työ, koulunkäynti, opiskelu, asiointi ja yhteiskunnallinen osallistuminen.

 

Arviointi sisältää haastattelua,  strukturoituja testejä, itsearviointia ja toiminnan kliinistä havainnointia.

Arvioinnista tehdään yhteenveto ja sen pohjalta kirjallinen kuntoutussuunnitelma, johon on kirjattu terapian tavoitteet, menetelmät, kesto ja rytmi. 

 

Terapia tapaamisia toteutetaan tarpeen mukaan asiakkaan arkiympäristöissä, esim. kotona, jotta  saadaan tietoa myös ympäristön vaikutuksista toimintakyvylle.

Terapian päättyessä tehdään yhteenveto terapian toteutuksesta ja sen hyödyn arvioinnista.

 www.toimintaterapeuttiliitto.fi 


”Nepsy”  –  Löytöretki minuuteen 

 

 

Neuropsykiatrinen valmennus voi olla toimintaterapian interventio tai oma erillinen kuntoutusmenetelmä.

Se on yleensä kohdennettu henkilöille, joilla on neuropsykiatrinen oireyhtymä; ADHD, ADD, Aspergin syndrooma ja Tourette oireyhtymä, mutta se soveltuu yhtälailla aivovamma-, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille  ja myös  jokaiselle, joka haluaa kehittää itsetuntemustaan.

 

Valmennuksen tavoitteena on auttaa löytämään ratkaisuja arjen pulmiin ja vahvistaa elämänhallinnantunnetta. Valmennuksen ensimmäisiin tapaamisiin sisältyy alkuarviointi, jonka pohjalta laaditaan yhdessä yksilölliset tavoitteet. Nepsy - valmennuksen pituus ja rytmi vaihtelee tarpeen mukaan 3kk-24 kk. Valmennus tapahtuu sekä terapeutin että asiakkaan omassa ympäristössä.

 

Neuropsykiatriset vaikeudet näkyvät usein toiminnan ohjauksessa.

Joillakin on vaikeuksia aloittaa toimintaansa, toisilla se katkeilee tai "jumittuu",  niin että toimintaa on vaikeaa saada  päätökseen. Neuropsykiatriset erityisvaikeuksiin liitetään mm. impulsiivisuus-, hahmotus-, keskittymis- ja tarkkaavaisuuden vaikeudet. Ne haastavat sosiaalisia tilanteita aiheuttaen usein väärin ymmärryksiä ihmissuhteissa ja siten yksinäisyyden tunnetta. 

 www.neuropsykiatrisetvalmentajat.fi

 


Ryhmäterapia –  Voimaa vertaistuesta 

 

Ryhmiin hakeudutaan yksilöhaastattelun kautta. Haastattelu on maksuton, noin 30 min, jossa  keskustellaan henkilökohtaisista ryhmään liittyvistä odotuksista ja tavoitteista.

Ryhmien alkamisen ajankohdasta ja sisällöistä tiedotetaan ryhmäläisille henkilökohtaisesti, kun ilmoittautuneita on riittävästi.  

 

Ryhmäterapian tavoite on antaa vertaistuen ohella mahdollisuus kehittää itsetuntemusta ja  elämänhallintataitoja. Ryhmät sisältävät  aiheeseen liittyvää tiedon jakamista, keskustelua ja toiminnallisia harjoitteita. Ryhmien alaikäraja on 18 vuotta ja ne ovat suljettuja, max. 8 henkilöä. Ryhmät kokoontuvat viikon välein ryhmäkohtaisesti 6 - 20 kertaa, ja myös ryhmäkerran pituus vaihtelee ryhmäkohtaisesti 1- 3h välillä. 

 

 

 

Elämänkaari ryhmissä tullaan näkyväksi oman elämäntarinan äärellä. Pienryhmätyöskentelyä edeltää lyhytkurssi, jossa annetaan elämänkaaren työstämiseen työkaluja. Kurssi on 5h sisältää 4 luentoa, joiden aiheet liittyvät vuorovaikutukseen , itsetuntoon ja kriiseistä selviytymiseen. Luentojen välissä on välipalaa+kahvit  ja toiminnallisia harjoitteita. Lyhyt kursseille ei ole rajattu osallistuja määrää, ja siihen voi tulla mukaan vaikkei osallistuisikaan pienryhmätyöskentelyyn. Pienryhmät, kokoontuvat 6x viikon välein, joissa ryhmäläiset kertovat elämäntarinansa. Ryhmäkerrat ovat kestoiltaan 2½h  ja ryhmien koko max. 5 hlöä. 

 

Sukupuu-ryhmässä tutkitaan sukujuuria ja niiden vaikutusta tähän päivään. Sukupuu- ryhmä toimii kuten elämänkaari ryhmä ja parhaiten se toimii elämänkaari ryhmän jatkona. Max. 5hlöä, kesto 6 x 2½h.

 

Elämäntaito-ryhmässä harjoitellaan elämänhallinnan taitoja, esim. arkeen, sosiaalisiin tilanteisiin; tunteiden ja ajatusten hallintaan, tahdon rajojen ja niiden puolustamiseen liittyen. Ryhmässä käsitellään riippuvuutta, haastavia tunteita ja stressin hallintaa. Max 8 hlöä, kesto 10 x 2h.

 

Luovan ilmaisun ryhmässä tutustutaan eri tapoihin ilmaista itseään. Luovuutta on erilaista ja usein sitä ei tunnista itsestään, siksi ryhmässä korostetaan hyväksyvää ja uteliasta asennetta itseään kohtaan.

Ryhmäkerrat sisältävät mm. maalausta, askartelua, tanssia, draama- ja kontakti harjoitteita. Max 8hlöä, kesto 6x 1½h.

 

Jännittäjä –ryhmässä keskustellaan jännittämisestä erilaisissa tilanteissa ja vahvistetaan itseluottamusta  ja aloitteellisuutta itsensä ilmaisemisessa pienimuotoisella toiminnallisilla harjoitteilla . Max 6hlöä, kesto 6 x 1½h.

 

SCIT- ryhmässä tutkitaan sosiaalisia tilanteita, niihin liittyviä tunteita ja ajatuksia. Ryhmä on sinulle, joka koet sosiaaliset tilanteet erityisen haasteellisina ja saatat välttää niitä. Ryhmässä tutkitaan kuvia ja videoita vuorovaikutustilanteista, tehdään harjoituksia ja jaetaan kokemuksia. Max. 8 hlöä, kesto 20 x 1½h.

 

Ahdistuksen hallinta-ryhmässä etsitään keinoja hankalien olojen hallintaan. Ryhmässä opetellaan tunnesäätelytaitoja ja hyödynnetään erilaisia rentoutustekniikoita. Tiedon jakamisen tarkoituksena on myös lisätä ymmärrystä mielen ja kehon liikkeistä ja niistä nousevista tuntemuksista. Max 6hlöä, kesto 8x 1½h.

Sielunhoitoterapia  Ankkuroituna elämään  

 

Sielunhoitoterapia antaa mahdollisuuden tulla kuulluksi myös hengellisten kysymysten ja tarpeiden äärellä, jos asiakas haluaa. Sielunhoitoterapia ei kuitenkaan edellytä kristillistä vakaumusta asiakkaalta, vaan se perustuu asiakkaan ja terapeutin väliseen luottamussuhteeseen, jossa asiakas on elämänsä asiantuntija.

 

Sielunhoitoterapian  tavoite on vahvistaa minuuden rajoja, oman arvontunnetta ja luottamusta elämään. Terapiasuhteessa tutkitaan mm. merkityksellisiä vuorovaikutusssuhteita, elämänkokemuksia ja niissä opittuja selviytymiskeinoja, ajattelu- ja tunnereagointitapoja. Terapiassa pohditaan kokemuksien vaikutuksia hyvinvoinnille ja harjoitellaan esim. keinoja vakauttaa vaikeita tunnetiloja.

Harjoitteissa hyödynnetään traumaterapian menetelmiä ja erilaisia luovia ilmaisun keinoja .

 

Terapeutti on sitoutunut Suomen sielunhoitoterapeutteja koskeviin eettisiin ohjeisiin; ”Sielunhoitoterapeutti kunnioittaa omaa ja asiakkaan arvoa ja koskemattomuutta, asiakkaan valintoja ja itsemääräämisoikeutta sekä teologisia ja eettisiä näkemyksiä. Hän tukee asiakkaan vastuuta itsestään ja päätöksistään. Sielunhoitoterapeutti ei aseta asiakkaalle uskonnollisia tai moraalisia ehtoja.” 

www.suomensielunhoitoterapeutit.fi

Koulutus ja konsultointi

 

Koulutusluennot on suunnattu  yhteisöille ja yrityksille  ja niiden aiheet liittyvät elämänhallinnan, vuorovaikutuksen ja hyvinvoinnin edistämiseen. Koulutusluennot rakennetaan asiakaskunnan tarpeen mukaan ja niihin sisältyy tarpeen mukaan toiminnallisia harjoitteita tukemaan aiheen työstämistä.

 

Alla  aiemmin  toteutettuja luentokokonaisuuksia

Sisäinen eheytyminen, Kriisistä toipuminen, Haastavat tunteet ja ajatukset, Yhteys ja rakentava vuorovaikutus, Kulttuuri ja kiintymyssuhteet,  Minuuden rakentuminen, Riippuvuuden juuret, Rajat ja tahto osana minuutta. Trauman kohtaaminen ja auttajan oma jaksaminen

 

 

Hinnat

 

  • Toimintaterapia:                      1h/70€       1½h/90€    2h/130€
  • Nepsy  – valmennus:               1h/60€       1½h/80€    2h/110€
  • Sielunhoitoterapia:                 1h/50€       1½h/70€    2h/ 90€ 
  • Ryhmäterapia                           1h/10€       1½h/15€    2h/ 20€

Ensimmäinen tutustumiskäynti on 50% hinnasta.

Koulutusluennot  erillisen sopimuksen  mukaan.

 

 


Yhteystiedot:

Terapiapalvelu KolmasIkkuna

Aino Kauppinen 

Puh: 050 4631362 

aino.e.kauppinen@gmail.com